Vergadering 2014-03

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 04 maart 2014 om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 04 maart 2014

  1. Opening/vaststelling conceptagenda
  2. Conceptverslag AB 10 december 2013 en DB besluitenlijst 5 november (alleen bestuursleden)
  3. Rondvraag (eventuele insprekers)
  4. Mededelingen/Ingekomen stukken.
  5. TRIP: Voortgangsrapportage no. 14
  6. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid (wordt mondeling toegelicht)
  7. Aanpassing APVM, artikelen 13 en 15
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.