Vergadering 2014-12

 

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 8 december om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 8 december 2014

 1. Opening/vaststelling conceptagenda
 2. Voorstel anders notuleren
 3. Rondvraag (eventuele insprekers)
 4. Verslagen
  • Conceptverslag AB 16 juni 2014
  • Besluitenlijst DB 12 juni (alleen bestuursleden)
  • Besluitenlijst DB 1 september (alleen bestuursleden)
  • Concept Besluitenlijst DB 3 november (alleen bestuursleden)
 5. Mededelingen/Ingekomen stukken
  • Geen
 6. Vijfjaarlijkse verhoging erfpachtcanon
 7. Prognose Jaarrekening 2014 (mondeling)
 8. TRIP: afronding ( mondeling )
 9. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid ( mondeling )
 10. Voorstel vergaderdata 2015
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

NB. de behandeling van de plannen van het Hampshire hotel worden in een aparte AB vergadering behandeld