Stand van zaken gebiedontwikkeling Paterswoldsemeer

In de ecologische verbindingszones aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer werken waterschap Noorderzijlvest, het Meerschap Paterswolde en de provincie Groningen, samen met uitvoeringsorganisatie Prolander, aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatiemogelijkheden en aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. 

Op dit moment werken we de inrichtingsmaatregelen uit voor de ecologische verbindingszones Meerweg en voor een nieuw gemaal en een ijzerzandbassin aan de Hoornsedijk aan de oostzijde van het meer. Deze zone is onderdeel van de verbinding tussen de natuur bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer en wordt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur).

 

Het Paterswoldsemeer

Opgave waterschap Noorderzijlvest

Het waterschap Noorderzijlvest werkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). De aanleg van een ijzerzandbassin aan de noordzijde van het gemaal Hoornsedijk en het vervangen van het gemaal dragen bij aan een betere waterkwaliteit. Dit bassin ziet eruit als een verbreed slotenstelsel. Het laagje ijzerzand waarmee de bodem is afgedekt heeft een filterende werking, waarmee het teveel aan voedingsstoffen, zoals fosfaat en stikstof, uit het polderwater wordt verwijderd. 

Het vervangen van het gemaal in combinatie met de aanleg van het ijzerzandbassin is een van de vier KRW-maatregelen die in 2021 worden uitgevoerd. De vijfde maatregel, het aanleggen van moeraszones in het meer, gaat niet door. Bewoners en gebruikers van het Paterswoldsemeer maakten zich zorgen dat deze maatregel zou leiden tot veel waterplanten en daarmee overlast voor recreanten. De vier maatregelen zijn echter niet voldoende om de waterkwaliteit en ecologie op orde te brengen. Samen met vertegenwoordigers van de omwonenden en gebruikers van het Paterswoldsemeer zoeken we naar alternatieve maatregelen. 

Opgave provincie Groningen

Als onderdeel van de nieuw in te richten natuurverbinding wordt er aan de Meerweg, ten westen van café Friescheveen, een ecologische verbindingszone ingericht. De Drentsche Aa wordt hier, via een nieuwe watergang onder de Meerweg door, verbonden met het Paterswoldsemeer. In de Meerweg komt een brug over het nieuwe water, met daaronder een faunapassage. Via deze passage kunnen dieren uit polders het Oosterland en Lappenvoort veilig het Paterswoldsemeergebied bereiken (en vice versa) terwijl door de watergang schoon water uit de Drentsche Aa naar het Paterswoldsemeer wordt aangevoerd. Aanvoer van water uit het Noord-Willemskanaal wordt daarmee beperkt. De omgeving van de watergang wordt natuurvriendelijk ingericht, met poelen, sloten, struikgewas, riet, gras en moerasvegetatie. 

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64