Voorlopig advies KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer

Een maatregelenpakket uitdenken, waarbij we de waterkwaliteit verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) en we inspelen op de recreatieve functie van het Paterswoldsemeer. Deze opgave is de afgelopen maanden binnen een intensief proces van co-creatie opgepakt. Hierbij werkten de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe, het Meerschap en waterschap Noorderzijlvest nauw samen. Het resulteerde in een voorlopig advies dat de afgelopen weken voorlag bij omwonenden en gebruikers van het meer. Wat vonden zij ervan en welke locaties hebben de voorkeur voor het uitvoeren van maatregelen?

Het voorlopig advies betreft een maatregelenpakket aanvullend op de vier maatregelen die in 2020-2021 worden uitgevoerd. Het voorlopige advies omvat de volgende maatregelen:

  • Het creëren van 6 hectare leefgebied voor waterplanten, waterinsecten en vis door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en -zones;
  • Het aanleggen van schuil- en paaiplaatsen voor vissen;
  • Het verminderen van bladinval;
  • Preventief maaien.

Met dit pakket wordt een juiste balans gevonden tussen de KRW-doelen en het Paterswoldsemeer als recreatieplas zonder structurele overlast door waterplanten. 

 

vissenhotel

Vissenhotel

Intensief proces

Om te komen tot een gezamenlijk gedragen pakket aan KRW-maatregelen voor het Paterswoldsemeer, is de afgelopen maanden een aantal stappen gezet: opstellen van een herstartnota, ophalen van ideeën en suggesties van omwonenden en gebruikers van het Paterswoldsemeer, schetssessies, modelberekeningen en effectiviteitsonderzoeken, veldbezoeken en een expertoordeel van een waterplantenspecialist. Dit proces leidde tot een aantal belangrijke uitgangspunten en overwegingen die ten grondslag liggen aan dit voorlopige advies.

 

natuurvriendelijke oever

Reacties

Op de site www.noorderzijlvest.nl/paterswoldsemeer is meer te lezen over het voorlopig advies. De maatregelen zijn beschreven en de locaties zijn op een kaart aangegeven en gevisualiseerd.  Omwonenden en gebruikers waren uitgenodigd om te reageren tot 12 december 2020 via de website of per mail.

Vervolg

Op basis van de reacties uit de omgeving wordt het voorlopige advies zo nodig aangescherpt. Er komt ook een convenant, waarin zaken, zoals monitoring, maaien, beheer en onderhoud zijn geborgd en procesafspraken zijn vastgelegd. Het definitieve advies en het convenant worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap en gaat vervolgens voor besluitvorming naar het Algemeen Bestuur.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64