Bestuur Noorderzijlvest stelt ontwerp KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer 2022-2027 vast

Op woensdagavond 3 februari stelde het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest het voorgestelde ontwerp KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer 2022-2027 vast. Met behulp van deze maatregelen verbetert het waterschap de waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) en speelt het in op de recreatieve functie van het meer. Het pakket kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe, het Meerschap en het waterschap. Op twee momenten werden ook andere bewoners en gebruikers van het Paterswoldsemeer geraadpleegd. Zij konden online suggesties aandragen, reageren en voorkeuren aangeven. 

Het proces van co-creatie leidde tot een advies voor een maatregelenpakket aanvullend op de vier maatregelen die in 2020-2021 worden uitgevoerd. Het advies omvat de volgende maatregelen:
• Het creëren van 6 hectare leefgebied voor waterplanten, waterinsecten en vis door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en -zones;
• Het aanleggen van schuil- en paaiplaatsen voor vissen;
• Het verminderen van bladinval;
• Preventief maaien.

Met dit pakket wordt een juiste balans gevonden tussen de (ecologische) waterkwaliteitsdoelen volgens de KRW en het Paterswoldsemeer als recreatieplas zonder structurele overlast door waterplanten.

Constructieve samenwerking

“We kijken terug op een hele mooie en constructieve samenwerking, waarin we samen heel wat stappen hebben doorlopen”, aldus voorzitter van het samenwerkingsverband Ton Baas. “Ik denk aan de gezamenlijke schetssessies, de modelberekeningen en effectiviteitsonderzoeken die we samen bespraken, evenals de bevindingen van een waterplantenexpert en we zijn met z’n allen het meer op geweest. Hierdoor hebben we ook samen goede afwegingen kunnen maken. Afwegingen waarbij we de verschillende belangen hebben kunnen meenemen. Ik kan namens alle partijen zeggen, dat we trots zijn op het resultaat.”

Raadpleging omwonenden en gebruikers

De deelnemende partijen raadpleegden met enige regelmaat hun eigen achterban. Daarnaast deed het waterschap twee keer een oproep om – vanwege Corona digitaal – mee te denken. Dagelijks bestuurslid Annette van Velde: “Ook deze inbreng vonden we erg belangrijk. De eerste oproep vorig jaar juni leverde ons zo’n 50 ideeën en suggesties op die we voor een deel ook konden meenemen in het maatregelenpakket. Eind november hebben we ons voorlopig advies en een overzicht met mogelijke locaties gedeeld met de omgeving met de vraag hier op te reageren. Op basis van de reacties hebben we twee locaties voor vissenbossen langs de harde oever van het Hoornsemeer laten vallen. Maar verder waren de reacties overwegend positief. Aangedragen adviezen en aandachtspunten nemen we mee in de verdere planuitwerking.”

Convenant en begeleidingsgroep

De samenwerkingspartijen ondertekenden een convenant waarin de afspraken zijn bekrachtigd. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt voor het instellen van een begeleidingsgroep. Deze begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen die samenwerkten om tot het maatregelenpakket te komen. “We laten elkaar gelukkig niet meteen los”, legt Annette uit. “De begeleidingsgroep volgt de ontwikkelingen in de waterkwaliteit en de waterplantenbedekking van het Paterswoldsemeer op basis van de monitoring en andere informatie en adviseert over de te nemen stappen bij een eventuele ongewenste sterke toename van de waterplanten. De begeleidingsgroep evalueert tevens het maaibeleid en de monitoringsstrategie. En agendeert relevante onderwerpen”.

Ter inzage

Het maatregelenpakket gaat nu naar de provincie Groningen die het zo vroeg mogelijk in de officiële periode van 22 maart – 21 september, voor zes weken ter inzage legt. Na verwerking van inspraakreacties volgt de definitieve vaststelling van het maatregelenpakket en stroomgebiedbeheerplan waar het onderdeel van uitmaakt.


Lees ook het artikel van RTV Noord over de verbetering van de waterkwaliteit

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64