Ontwikkelingen herinrichting deelgebieden Meer in Balans

Op de webpagina Werkzaamheden Paterswoldsemeer houden we u op de hoogte van de herinrichting van de deelgebieden Meerweg, Hoornsedijk en de Polders het Oosterland en Lappenvoort. Omdat er de afgelopen tijd een aantal belangrijke stappen zijn gezet, vindt u in dit artikel een overzicht van de ontwikkelingen per deelgebied. 

Ontwikkelingen herinrichting Hoornsedijk

In het deelgebied Hoornsedijk werkt waterschap Noorderzijlvest samen met de provincie Groningen en uitvoeringsorganisatie Prolander aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het inrichten van Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

In februari 2021 heeft het waterschap Noorderzijlvest de vergunningen aangevraagd voor het vervangen van het gemaal aan de Hoornsedijk, het aanbrengen van een ijzerzandbassin en het inrichten van percelen in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is nog niet bekend wanneer de gemeente de vergunning zal verlenen. Zodra de vergunning is verleend zal deze voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. In deze periode heeft men de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

Werk door of namens het waterschap gebeurt aan de hand van een Projectplan Waterwet. Een Projectplan is een soort vergunning voor eigen werken en wordt getoetst aan de hand van de Waterwet. Werk dat uitgevoerd wordt door of namens derden, gebeurt aan de hand van een watervergunning. Het projectplan op grond van de waterwet is vastgesteld. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 2 maart 2021. Bezwaar maken kan tot en met 12 april 2021. Meer informatie vindt u in het Waterschapsblad van het waterschap Noorderzijlvest.

Ontwikkelingen inrichting Ecologische Verbindingszone Meerweg

In het deelgebied Meerweg maakt de provincie Groningen via een nieuwe watergang een verbinding tussen het Paterswoldsemeer en de Drentsche Aa. In de Meerweg komt een brug over het nieuwe water (de slenk), met daaronder een faunapassage.  

In februari 2021 heeft de gemeente Groningen de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de brug, het bouwen van een gemaal en het realiseren van een inlaatvoorziening. Om deze werkzaamheden te realiseren moeten eerst kabels, leidingen en de riolering worden verlegd. De provincie is hierover in gesprek met de beheerders van deze leidingen. Er is al contact met een aannemer over het verleggen van de riolering. Deze werkzaamheden beginnen naar verwachting in juni. 

Ontwikkelingen herinrichting polders het Oosterland en Lappenvoort

Op dit moment wordt voor de Polders het Oosterland en Lappenvoort een eco-hydrologische systeemanalyse opgesteld. Met dit onderzoek worden verschillende eigenschappen van het gebied in kaart gebracht, bijvoorbeeld hoe de bodem eruitziet. Uit dit onderzoek zal naar voren komen welke mogelijkheden er zijn voor de herinrichting van de polders het Oosterland en Lappenvoort. De resultaten dienen als basis voor het concept inrichtingsplan. In de loop van dit jaar worden de verschillende stakeholders, grondeigenaren en bewoners betrokken bij het proces, om zo te komen tot een gedragen inrichtingsplan.

Otters

Samen met Natuurmonumenten hebben we in kaart gebracht waar de otters zich verplaatsen. Met deze kennis kunnen we door middel van afzettingen en waarschuwingen aan weggebruikers voorkomen dat er otters worden doodgereden.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64