Update werkzaamheden Meerschapsboerderij en Hoornsedijk

In en rond het Paterswoldsemeer wordt gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit gebeurt volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Aannemersbedrijf JelleBijlsma is in opdracht van waterschap Noorderzijlvest inmiddels op twee plekken aan het werk. In november 2021 is gestart met de uitvoering van een aantal maatregelen rondom de Meerschapsboerderij. Vanaf eind januari 2022 wordt ook gewerkt aan de Hoornsedijk, waarbij invulling wordt gegeven aan de KRW én het Natuurnetwerk Nederland (NNN) waar de provincie Groningen verantwoordelijk voor is. De werkzaamheden zijn eind maart, begin april klaar.

Werkzaamheden Meerschapsboerderij

Het grootste deel van het grondwerk is afgerond. De natuurvriendelijke oevers zijn afgegraven en langs het Winterpad is de beschoeiing geplaats. Er zijn noodbemalingen aangelegd, zodat tijdens de werkzaamheden aan de stuw, het water gewoon afgevoerd kan worden. De komende weken worden de stuw en de vispassage geplaatst.

Vlog

In onderstaande vlog neemt Marion Pot van het waterschap Noorderzijlvest u mee in de start van de werkzaamheden rondom de Hoornsedijk bij het Paterswoldsemeer. Daar wordt de waterkwaliteit verbeterd. Ze gaat in gesprek met projectleider Gerard Zeemans en omgevingsmanager Gaby Krikke van het waterschap Noorderzijlvest.

Werkzaamheden Hoornsedijk

Vanaf eind januari wordt er gewerkt op locatie Hoornsedijk. We vervangen het verouderde gemaal en er komt een ijzerzandpassage, die het polderwater filtert voordat het op het Paterswoldsemeer afwatert. De plek waar de ijzerzandpassage komt is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland, waar provincie Groningen verantwoordelijk voor is. Als onderdeel van dit natuurnetwerk ontgraven we een aantal poelen. Het benodigde materiaal en de machines zijn inmiddels via het water naar de locatie gebracht. Het eerste grondwerk vond plaats onder archeologische begeleiding, omdat op een deel van het terrein vermoedelijk een terp in de grond lag. Er is echter niets noemenswaardig gevonden en het terrein is vanuit de archeologie vrijgegeven.

Peilbesluit

Het peilbesluit wordt op 8 maart 2022 door het dagelijks bestuur van het waterschap besproken. Daarna komt deze tussen 8 maart en 19 april 2022 ter inzage te leggen. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijzen indienen. Deze zienswijzen worden verwerkt in het definitieve peilbesluit. Deze wordt vervolgens door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64