Op veldexcursie ‘in de achtertuin’

Op woensdagmiddag 1 november organiseerden Natuurmonumenten en Waterschap Noorderzijlvest een veldexcursie voor direct aanwonenden van het perceel tussen het Kluivingsbos en de Leijenloop. Voor dit terrein hebben beide organisaties samengewerkt aan een integraal inrichtingsplan. Door de maatregelen is natuurherstel mogelijk en verbetert de waterkwaliteit. Natuurmonumenten doet dit vanuit de mogelijkheid die de SKNL-regeling (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) biedt en Noorderzijlvest vanuit de KRW-opgave (Kaderrichtlijn Water).

Werken ‘in de achtertuin’

Direct aanwonenden van het perceel zijn bij de plannen betrokken. Hun tuinen grenzen aan het terrein en met de herinrichting verandert het uitzicht. We gaan dus in de spreekwoordelijke ‘achtertuin’ van deze bewoners aan de slag. Om hen een beter beeld te geven bij wat we willen bereiken, nodigden we ze uit om samen in het veld te gaan kijken.

Vergroten biodiversiteit

Warner Reinink, ecoloog van Natuurmonumenten, vertelde enthousiast over de plannen en beoogde resultaten. Er gaat geplagd worden, zodat de voedselrijke (fosfaat) bovenlaag verdwijnt. Daarmee krijgt bijzondere vegetatie een kans en komt er meer biodiversiteit. Momenteel heeft pitrus de overhand, die is gek op fosfaat. Door het plaggen, dempen van sloten en het ontgraven van petgaten wordt het aanwezige reliëf versterkt en kan het water beter vastgehouden worden. Daarmee krijgt in de laagste delen het al aanwezige veenmos een grotere kans om uit te breiden. Op de naastgelegen graslanden wordt een ontwikkeling naar meer bloemrijk hooiland verwacht.

Natuurvriendelijke oever voor waterkwaliteit

Langs de Leijenloop wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. Gaby Krikke, omgevingsmanager bij het waterschap, legde uit hoe dit er uit komt te zien. Voordat de oever wordt aangelegd, gaat de Leijenloop nog gebaggerd worden en komt daarmee weer op diepte.

Uitvoering deels in 2024 en deels later

De uitvoering van de KRW-maatregelen, inclusief de natuurvriendelijke oever langs de Leijenloop, vindt voornamelijk in 2024 plaats. Daarbij worden ook alvast de petgaten ontgraven en de sloten gedempt (onderdeel van de natuuropgave). Zo is er minder hinder voor aanwonenden en vindt er geen dubbel werk plaats. Daarna voert Natuurmonumenten het verdere werk vanuit haar SKNL-opgave uit.

Meerdere mensen staan in een halve cirkel in een grasveld. Rechts in beeld staat een pony.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64