Meer in Balans: Werkzaamheden Paterswoldsemeer

logo meer in balansHet Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Een natuurlijke inrichting en schoon water dragen bij aan een aantrekkelijke (leef)omgeving voor mens en dier. Daarom werken waterschap Noorderzijlvest, het meerschap Paterswolde, de provincie Groningen en uitvoeringsorganisatie Prolander, in en rond het Paterswoldsemeer aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatiemogelijkheden en aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. Aan de Meerweg en Hoornsedijk doen wij dat gezamenlijk en communiceren hierover onder de vlag van ‘Meer in Balans’.

Natuurnetwerk Nederland - verbinden van natuurgebieden

De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het verwerven en inrichten van het provinciale natuurnetwerk als onderdeel van  het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Belangrijke natuurgebieden worden door middel van ecologische verbindingszones met elkaar verbonden , zodat verschillende diersoorten als de otter, kikker, ringslang en vissen zich op een veilige manier tussen de gebieden kunnen verplaatsen. De natuur bij de Hoornsedijk en het gebied daaromheen maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. Deze natuur wordt straks verbonden met de Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer, en zo met het Natuurnetwerk Nederland. Op de website van de Provincie Groningen staat meer informatie over opgave in deze ecologische verbindingszone

Kaderrichtlijn water - verbeteren waterkwaliteit

Het Paterswoldsemeer is een zogenaamd Kaderrichtlijn Waterlichaam (KRW). De KRW is een Europese richtlijn en heeft als doel dat de waterkwaliteit op een goed niveau komt. Het Paterswoldsemeer voldoet nog niet aan de KRW-doelen. In 2021 voert waterschap Noorderzijlvest vier maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren. De vervanging van gemaal Hoornsedijk in combinatie met de aanleg van een ijzerzandbassin is daar één van. Een vijfde maatregel - ‘moeraszones in het meer’ - is na bezwaar uit de omgeving komen te vervallen. Het waterschap kijkt nu samen met vertegenwoordigers van omwonenden en gebruikers van het meer naar aanvullende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Op de website van het waterschap Noorderzijlvest staat meer informatie over de maatregelen die worden uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Overzichtskaart projectgebieden

Overzichtskaart van de projectgebieden. In het noorden Lage Wal, ten zuiden daarvan Hoornsedijk, ten zuiden daarvan Meerweg en ten zuiden daarvan Polders Oosterland en Lappenvoort

Meerweg als ecologische verbindingszone

De ecologische verbindingszone Meerweg ligt aan de oostkant van het Paterswoldsemeer en is onderdeel van een grotere ecologische verbindingszone rondom het meer. Een ecologische verbindingszone verbindt natuurgebieden met elkaar. Het gebied rondom het Paterswoldsemeer vormt een belangrijke schakel tussen de grote natuurgebieden in centraal Groningen en de kop van Drenthe. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden kunnen diersoorten zoals de otter, kikker, de ringslang en vissen zich op een veilige manier tussen de gebieden verplaatsen. Bij het Paterswoldsemeer wordt gewerkt aan een verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer.

Inrichtingsplan Meerweg

Om de verbinding tussen natuurgebieden te verbeteren, gaan we het deelgebied Meerweg herinrichten. De uit te voeren werkzaamheden dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer en zorgen ervoor dat dieren zich langs de verbinding kunnen verplaatsen, zoals bijvoorbeeld otters. In het deelgebied maken we een verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer. De inlaat van water uit het Noordwillemskanaal wordt hiermee beperkt. In de Meerweg wordt een brug met een faunapassage aangelegd en het gebied rond de verbinding wordt natuurvriendelijker ingericht.

Wilt u meer weten over het hoe en waarom achter de werkzaamheden in het deelgebied Meerweg? Lees dan het inrichtingsplan Meerweg.

Inrichtingsschets Meerweg Zuidzijde

Inrichtingsschets met kruidenrijk graslandruigte, water met oevervegetatie, bruggen voorzien van faunapassage met stobbenrij en faunaraster

Impressie Meerweg

Tijdlijn

september.oktober 2020

Definitief ontwerp Meerweg gereed

september.oktober 2020

september/oktober 2020

Omgeving informeren

oktober 2020

Vergunningen traject (start)

oktober 2020

februari 2021

Aanbesteding

maart/april 2021

Realisatie (start)

maart/april 2021

Het deelgebied Hoornsedijk ligt ten noorden van het deelgebied Meerweg. Voor het noordelijk deel van de Hoornsedijk worden de natuurinrichtingsmaatregelen voorbereid. Dit gebeurt in combinatie met de maatregelen die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit. Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor het gemaal Hoornsedijk (Noord). Dit gemaal voert water uit de achterliggende polder af naar het Paterswoldsemeer. Om de waterkwaliteit te verbeteren wordt een ijzerzandbassin aangelegd aan de noordzijde van het gemaal. Met een laagje ijzerzand wordt het teveel aan voedingsstoffen (fosfaat, stikstof) uit het polderwater verwijderd. Rondom het bassin worden sloten verbreed en er worden poelen aangelegd. Op de website van het waterschap Noorderzijlvest leest u meer over de vervanging van het gemaal en de ijzerzandbassin.

Inrichtingsschets ijzerzandpassage

Schets van het ijzerzandbassin en het gemaal Hoornsedijk

Visualisatie Hoornsedijk

Tijdlijn

september 2020

Uitwerking Voorlopig Ontwerp

september 2020

8 oktober 2020

Omgevingsbijeenkomst

oktober 2020

Uitvoeren conditionerende onderzoeken

oktober 2020

november 2020

Aanvragen vergunningen, opstellen bestek

december 2020

Start aanbestedingstraject voor NNN/ijzerzandpassage/gemaal Hoornsedijk

december 2020

juni 2021

Werkvoorbereiding aannemer

juli - november 2021

Uitvoering

juli - november 2021

Meer in Balans

Meer in Balans is de naam van de communicatie- en participatieaanpak voor de werkzaamheden aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer; de Meerweg en Hoornsedijk. Hier combineren de provincie en het waterschap hun opgaven op het gebied van natuur en water en werken daarbij nauw samen. Onder de vlag van Meer in Balans communiceren wij hier gezamenlijk over. De naam verwijst naar het in balans brengen van verschillende functies en belangen bij de gezamenlijke projecten. We betrekken omwonenden en gebruikers van het gebied graag bij de planvorming en uitvoering van de werkzaamheden aan de Meerweg en Hoornsedijk.

Partners

Waterschap Noorderzijlvest
Meerschap Paterswolde
Provincie Groningen
Prolander

Nieuwsbrief Meer in Balans

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden op en rond het Paterswoldsemeer? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van het project Meer in Balans, die wordt verstuurd door Prolander.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Agenda

Geen activiteiten gevonden
mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64